Granollers amb el Planeta > Eix 5

EIX5: ESPAI PÚBLIC PER A LES PERSONES, SALUDABLE I LLIURE DE CONTAMINANTS

La qualitat de l’aire i l’aigua, els nivells de soroll, l’estat dels sòls, i també la higiene i la seguretat alimentària, tenen una repercussió directa sobre el benestar i la salut de les persones. El trànsit a motor de combustió, principalment, i certes activitats productives són fonts de contaminació que afecten la qualitat dels espais urbans i del sistemes naturals que els envolten. L’estat d’aquests vectors i variables és un indicador del grau de salut de l’entorn i de la qualitat ambiental d’un municipi; en especial, de l’espai públic urbà.

Un espai públic net i saludable
Una mobilitat segura i tranquil·la

La circulació i dispersió dels contaminants atmosfèrics, com les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, transcendeix els límits dels termes municipals, per la qual cosa s’actua de manera coordinada amb altres municipis, administracions i institucions. Segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire aprovat per la Generalitat l’any 2007 i actualitzat el 2014, Granollers es troba en una de les zones de protecció especial de l’aire (Vallès – Baix Llobregat), seguint les directrius de la legislació europea actual. Granollers va ser també un dels primers municipis en disposar d’un Pla local per la millora de la qualitat de l’aire (2011), i posteriorment es va elaborar un pla supramunicipal amb el mateix objectiu.

Tant pel fet de formar part de la zona de protecció especial de l’aire, com per la voluntat municipal de millorar la qualitat ambiental local, es controlen regularment els nivells de partícules en suspensió i òxids de nitrogen. El nombre de dies a l’any que se superen els valors d’immissió s’han reduït de manera significativa des de 2009, i els nivells dels darrers anys s’han situat per sota dels de protecció de la salut humana. Reduir la mobilitat en vehicles de combustió i fomentar els mitjans de desplaçament més eficients i saludables està contribuint a millorar la qualitat ambiental de l’espai urbà crear un entorn més tranquil, confortable i segur

El control del soroll al carrer permet conèixer els nivells de contaminació acústica que suporten els ciutadans i formular propostes d’actuació per disminuir-ne la intensitat i reduir-ne els impactes. Des de 2014 es disposa d’una unitat de control del soroll, amb mesuraments de curta i llarga durada, i el 2016 es va aprovar el Mapa de capacitat acústica del municipi. Aquest esforç ha permès reduir el percentatge de població afectada pel soroll, tant durant al dia com a la nit. Durant 2021 s’actualitza el mapa segons estableix la normativa (cada 5 anys).