Granollers amb el Planeta > Eix 3

EIX 3: MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS I ECONOMIA CIRCULAR​

L’economia circular i la simbiosi industrial contemplen tot el cicle de vida dels productes, des del seu disseny fins al seu ús i recuperació, considerant que es tracta sempre de recursos que poden ser reaprofitats. Aquest model econòmic demana, doncs, transformar estructures de producció, però també hàbits de consum per part de la ciutadania a l’hora de generar residus i reaprofitar els recursos. A més de fomentar el reciclatge i la reutilització, la prevenció i la cultura del residu zero han de ser el fonament per reduir progressivament la generació de residus finals, de manera que sigui possible tancar completament els cicles dels materials.
Les zones d’activitat industrial en el territori

L’Ajuntament de Granollers dóna suport a les empreses locals i, en particular, les petites, que sovint es troben amb dificultats relacionades amb aplicar la legislació ambiental, impulsar bones pràctiques de gestió i identificar les febleses i punts forts de l’organització. També perquè facin un ús més eficient de l’energia i els recursos naturals, alhora que redueixen el seu impacte ambiental i la petjada ecològica.

El projecte Granollers entra en simbiosi, guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos, n’és un exemple. Aquest premi valora el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial del municipi.

Aquesta economia circular també arriba a l’escala ciutadana, sobretot pel que fa a la generació de residus i la transformació dels hàbits de consum. Cada ciutadà de Granollers generava el 2019 445 kg de residus municipals a l’any (a Catalunya són uns 525 l’any 2019, i al Vallès Oriental 478). La generació per habitant i dia s’ha reduït un 19% des de 2001, mentre que la recuperació de residus s’ha incrementat un 75% des de 2000 gràcies a les campanyes i programes per fomentar el reciclatge i la recollida de la fracció orgànica.