Granollers amb el Planeta > Eix 2

Eix 2: ÚS EFICIENT DE L’AIGUA I L’ENERGIA, I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Sobre l'energia

L’energia és un recurs fonamental per a totes les activitats humanes. La societat actual no es pot entendre sense disposar d’una gran quantitat de recursos energètics per satisfer la demanda creixent. Ara bé, els impactes sobre el clima per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) -procedents principalment de la combustió de recursos d’origen fòssil-, demana fer canvis profunds en el sistema energètic i “descarbonitzar” l’economia. Aquesta transició implica canvis socials, culturals i de mentalitat col·lectiva importants, ja que les persones deixem de ser simples consumidors per passar a tenir un rol més actiu, també pel que fa a la producció d’energia.
Les energies renovables a Granollers

L’Ajuntament de Granollers està adherit al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia des de 2008 i ha impulsat un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Granollers per complir amb els compromisos marcats per la Comissió Europea en matèria d’eficiència energètica, reducció de GEH i foment de les fonts d’energia renovables. Consta d’una diagnosi energètica que inclou 25 àmbits d’accions de mitigació, i un inventari d’emissions de gasos amb efecte d’efecte hivernacle de la ciutat.

Conté més de 130 accions d’adaptació i de mitigació, fruit també del procés participatiu ciutadà, per reduir les emissions (un 40% el 2030) i avaluar els riscos als impactes del canvi climàtic. L’any 2021 es fa el tancament d’aquest primer pla de mitigació, s’avalua l’estat d’execució de les accions i s’establiran les actuacions per poder arribar als objectius de reducció d’emissions de GEH l’any 2030.

Fruit d’aquests esforços, el consum final d’energia per habitant a Granollers s’ha reduït gairebé un 30% entre 2005 i 2017. Les campanyes d’eficiència energètica en els edificis, equipaments i serveis municipals, està contribuint també a reduir aquest consum i les emissions i la despesa econòmica associades.

En aquest context, la legislació actual, per exemple, ja permet l’autoproducció amb fonts renovables, de manera que ara qualsevol persona o col·lectiu pot convertir-se en generadors d’energia, tant per a l’autoconsum com per a distribuir a xarxa. S’està impulsant entre les indústries del municipi, on es promouen sistemes de generació d’energia elèctrica d’origen renovable (solar fotovoltaica) mitjançant projectes de consums compartits amb les associacions d’empresaris implicades (Palou, Jordi Camp i Congost).

La transició energètica implica també reduir la pobresa energètica de les persones i famílies que la pateixen. L’Ajuntament treballa amb entitats del tercer sector per donar resposta a les situacions de pobresa energètica, evitant que les persones passin fred, o no tinguin llum a casa.

Sobre l'aigua

El cicle urbà de l’aigua (antròpic) està lligat amb el cicle natural i, per extensió, al cicle de vida planetari. Aconseguir que avanci cap a un cicle tancat, reduint els consums innecessaris, i que les aigües finals es regenerin i reutilitzin com a recurs hídric, permet avançar cap a un ús més eficient en equilibri amb la disponibilitat dels sistemes naturals més propers.

L’aigua en els espais agrícoles

El consum global d’aigua per persona a Granollers s’ha reduït un 20% entre 1998 i 2018. També els consums domèstic, industrial i municipal, així com la intensitat del consum de l’economia local.

En el manteniment dels espais verds, per exemple, s’apliquen criteris de sostenibilitat (jardins i parcs adaptats al clima), s’instal·len sistemes de reg eficient i d’aprofitament de l’aigua freática i de pluja per minimitzar encara més el consum.

L’aiguamoll de Can Cabanyes fa la depuració terciària d’aigües residuals tractades a l’estació depuradora. L’aigua regenerada que sobreïx de l’aiguamoll s’impulsa riu amunt i omple diversos dipòsits amb els que es rega l’arbrat i espais verds de diverses zones.