Granollers amb el Planeta > Eix 1

EIX 1: ESPAIS VERDS I UN ENTORN NATURAL RIC I DIVERS

La natura no és element extern a les ciutats, sinó que són les àrees urbanitzades les que tenen un funcionament ecosistèmic particular vinculat al seu entorn, per la qual cosa reduir-ne la petjada ecològica i la capacitat d’impacte sobre els sistemes naturals contribueix a garantir la funcionalitat, dinàmica i serveis ecosistèmics del territori. En el cas dels espais verds urbans i l’arbrat, constitueixen un vincle amb la natura del voltant i contribueixen a apropar-la al conjunt de la ciutadania.

L'espai natural de Can Cabanyes (abans i després)
El riu Congost al seu pas per la zona industrial de Granollers (abans i després)
Els espais verds de Granollers

Els plans de protecció i gestió dels espais naturals contribueixen a trobar l’equilibri entre la conservació i protecció dels ecosistemes i els usos socials i pedagògics. La superfície de Granollers inclosa en aquests plans de protecció és de gairebé 132 hectàrees (entre zones protegides i àmbits complementaris de gestió), un 9% del terme municipal, i també contempla la connexió amb altres espais naturals propers (continuïtat dels ecosistemes i creadors de corredors biològics).

Així, la superfície verda utilitzable per habitant ja és de 12,35 m²/habitant, si tenim en compte la superfície total del espais verds urbans utilitzables, superior als 757.000 m², que inclou els parcs, els jardins, els elements de vialitat, les places arbrades i altres espais lliures.  Aquests valors situen Granollers per sobre del que recomana l’Organització Mundial de la Salut (10 a 15 m²/habitant), i molt propers. A l’espai urbà hi ha més d’11.600 arbres (uns 3,3 per habitant), als que s’hi afegeixen gairebé 7.100 del viari, que compleixen importants funcions i serveis ambientals per al benestar de la ciutat i la salut de les persones.

Els espais naturals de Granollers acullen també una àmplia diversitat d’hàbitats locals on hi viuen espècies de flora i fauna de gran interès ecològic, i que es recullen al Centre de documentació del medi natural. El Pla dels espais naturals reforça l’objectiu de conservar i enriquir aquesta biodiversitat agroforestal i fluvial.

La gestió de tots aquests espais verds i l’arbrat es fa sota criteris de sostenibilitat i gestió eficient dels recursos: reduir el consum d’aigua per a reg, fomentar l’ús d’aigua d’origen freàtic i regenerada, adaptar les zones a les característiques climàtiques i biogeogràfiques, i limitar l’aplicació de fitosanitaris i adobs químics. Dels residus orgànics procedents de les tasques de manteniment se’n fa compost.