Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

6.1

Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu asse­quible per a totes les persones.

6.2

Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

6.3

Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4

Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse­gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.5

Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

6.6

Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aigua­molls, rius, aqüífers i llacs.

6.a

Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagat­zematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.

6.b

Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.