Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

13.1

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

13.3

Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a

Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Uni­des sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b

Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.