Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

12.1

Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sos­tenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2

Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.3

Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

12.4

Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5

Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6

Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7

Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8

Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a

Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

12.b

Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’acon­seguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

12.c

Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.