Des de l’Agenda 21 a l’Agenda 2030

Des de l'Agenda 21 a l'Agenda 2030

Granollers té una llarga trajectòria en l’estratègia de sostenibilitat. El moment actual és fruit de l’adhesió, fa més de vint anys, a l’Agenda 21 Local, i dels diferents processos d’implicació i corresponsabilitat ciutadana.

L’any 1999 s’aprova la primera Agenda 21 local, i deu anys més tard (2009), fruit d’un procés participatiu de revisió, la segona. Arran d’aquest procés, es reagrupen, reclassifiquen i defineixen un total de 117 accions i un seguit d’indicadors de seguiment. Al llarg d’aquests anys, les polítiques sectorials municipals han anat evolucionant i incorporant els reptes del desenvolupament sostenible, i Granollers ha impulsat un ampli ventall d’actuacions emmarcades en aquesta voluntat de transformació social i ambiental.

L’aprovació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marquen l’agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als governs regionals i locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució.

Amb l’assumpció del compromís de l’Agenda 2030 i els 17 ODS, Granollers fa el tancament l’any 2019 del procés d’agenda 21 local i avança en aquest camí per establir uns nous objectius que s’integrin també de manera transversal en totes les actuacions locals i supramunicipals. Es fa una avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions impulsades, una proposta de transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, i una proposta de sistema bàsic de seguiment basat en indicadors clau que permetin avaluar els progressos cap a l’assoliment dels ODS.

En aquest context, l’Ajuntament impulsa una estratègia d’actuació i comunicació al voltant de les 5P definides a l’Agenda 2030, i que agrupen els ODS en cinc grans blocs: Planeta (ODS 6, 12, 13, 14, 15), Persones (ODS 1, 2, 3, 4, 5), Prosperitat (ODS 7, 8, 9, 10, 11), Pau (ODS 16) i Partenariats o aliances (ODS 17). Els ODS 6 (aigua neta i sanejament), 13 (acció climàtica), 14 (vida submarina) i 15 (vida terrestre) posen de relleu el potencial de totes les persones a l’hora de reduir residus, reciclar i reutilitzar, fer un ús més eficient de l’energia i l’aigua, utilitzar les fonts d’energia locals i renovables, etc. A més, la protecció del planeta també permet alinear la ciutat amb els ODS 2 (fam zero), promovent un model alimentari més sostenible i amb menys malbaratament, el 7 (energia assequible i sostenible), 12 (consum i producció sostenibles), i l’ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i el 16 (pau, justícia i institucions fortes), avançant cap a una ciutat més neta i endreçada, reforçant els valors del civisme, la bona convivència i un major sentiment de pertinença de la ciutadania.