Agendes internacionals

Per enfrontar els reptes globals calen també respostes des de l’àmbit local

La transició energética, el canvi climàtic, l’equitat de gènere o el repartiment equitatiu dels recursos globals, entre d’altres, són alguns dels grans reptes globals d’aquest segle.

Davant d’això, tenim eines al nostre abast per donar-hi resposta de manera responsable, com les agendes, plans d’acció i acords internacionals que proposen actuar des del consens i el compromís col·lectiu a favor del desenvolupament sostenible.

L’Agenda 2030 (A2030) és un pla d’acció aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el setembre del 2015, fruit d’un procés participatiu i negociat iniciat el 2012 en el qual van intervenir múltiples agents. La seva voluntat és afrontar el major repte del món: acabar amb la pobresa en totes les seves formes i dimensions.

El desenvolupament sostenible dona resposta a les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per cobrir les seves pròpies necessitats

S’inspira en altres agendes i acords com la Declaració universal de drets humans, la Declaració del mil·lenni i el Document final de la Cimera mundial 2005. I reafirmen les conclusions de la Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament, la Cimera mundial sobre desenvolupament social, la Plataforma d’Acció de Beijing i la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible

Aquest pla s’estructura en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per avançar cap a la PAU i la PROSPERITAT per a totes les PERSONES i per al PLANETA, i NO DEIXANT NINGÚ ENRERE.


Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible

Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones i de totes les edats

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge tota la vida

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible, i el sanejament per a tothom

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

Treball decent i creixement econòmic

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació

Reduir la desigualtat en i entre els països

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Emprendre accions urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes

Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Gestionar de manera sostenible els boscos, contra la desertificació i la degradació de terres, i detenir la pèrdua de biodiversitat

Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Revitalitzar l’Aliança Mundial pel Desenvolupament Sostenible

Aquests objectius es desgranen en 169 fites, que s’avaluen tenint en compte 232 indicadors.

Les ciutats –on viu un terç de la població mundial– i governs regionals són responsables de la implantació d’entre el 65 i el 69% de les fites. Per tant, els municipis com Granollers són essencials pel compliment de l’A2030 que, alhora, es converteix en una oportunitat per a la política local.

La urbanització creixent a nivell global ha marcat les darreres dècades. Segons les previsions de les Nacions Unides, l’any 2050 el 68% de la població mundial viurà a les ciutats. Això fa que les zones urbanes es converteixin en espais d’oportunitats i alhora de reptes per garantir la sostenibilitat en matèria d’habitatge, serveis bàsics, infraestructures, seguretat alimentària, salut, treball, educació, recursos naturals, seguretat i altres.

Per donar-hi resposta, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’any 2016 el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III).

La NAU vol aconseguir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible a nivell social, ambiental i econòmic

Garantir un entorn urbà saludable lliure de contaminació.
Reduir l’impacte mediambiental de les ciutats mitjançant serveis urbans més eficients i sostenibles i desenvolupant l’ús d’energies renovables produïdes en el medi ambient urbà.

CLICLE DE L’AIGUA

Garantir una gestió integrada dels recursos hídrics, abordant els períodes de sequera, avançar en el tractament de les aigües residuals i assegurar la seva reutilització i reciclatge. Vetllar per la protecció i gestió dels ecosistemes costaners i fluvials.

 • Subministrament d’aigua
 • Millor sanejament
 • Zones costaneres i fluvials
 • Consum eficient

QUALITAT DE L’AIRE

Assolir un aire lliure d’emissions contaminants i pol·lució en els entorns urbans. Reduir els efectes nocius de la contaminació i el soroll en la salut i en el medi ambient. Apostar per la mobilitat sostenible i l’electrificació del parc mòbil.

 • Efectes sobre la salut de les persones
 • Contaminants i emissions de GEH
 • Mobilitat sostenible

ENERGIA SOSTENIBLE

Vetllar per la implantació d’un model energètic postcarbònic, que sigui descentralitzat, connectat en xarxa, universal i es basi en energies renovables.

 • Energies renovables
 • Xarxes energètiques intel·ligents
 • Consum racional d’energia

Garantir ciutats segures, cohesionades, diverses i inclusives amb espais públics que millorin la interacció entre els ciutadans i ciutadanes. Promoure i donar suport a l’art i la cultura i erradicar l’exclusió, la discriminació i la vulnerabilitat.

SEGURETAT PÚBLICA

Garantir entorns urbans segurs i lliures de tot tipus de violència, i assolir ciutats i territoris que siguin ètics i justos.

 • Ciutats i regions segures
 • Ciutats ètiques
 • Seguretat vial
 • Seguretat enfront als atacs cibernètics

CULTURA I DIVERSITAT

Fomentar, promoure i protegir la diversitat i el patrimoni cultural, així com totes les expressions artístiques. Prevenir la discriminació. Garantir la igualtat d’obligacions i d’oportunitats per a tothom. Cercar estratègies per fer front al creixent envelliment de la població.

 • Igualtat de drets i oportunitats
 • Perspectiva de gènere
 • Patrimoni cultural i promoció de l’art
 • Polítiques de migració i interculturalitat
 • Envelliment demogràfic

INCLUSIÓ SOCIAL

Fomentar una societat justa i solidària i garantir l’accés a ocupacions adequades i salaris dignes. Abordar les polítiques per a les famílies i les persones vulnerables. Fomentar l’economia social i el consum local.

 • Minimització de la vulnerabilitat
 • Garantir l’accés als serveis bàsics
 • Accés a una ocupació de qualitat

Aconseguir entorns urbans de qualitat i ciutats que siguin accessibles per a tothom i garanteixin el dret universal a l’habitatge. Assegurar ciutats compactes i mixtes, amb densitats adequades, que permetin la proximitat a béns, serveis i oportunitats. Construir hàbitats ben equipats i intel·ligents amb accés a transport, a l‘energia i als espais públics de qualitat.

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Garantir entorns urbans segurs i lliures de tot tipus de violència, i assolir ciutats i territoris que siguin ètics i justos.

 • Transport públic
 • Intermodalitat
 • Infraestructures eficients
 • Smart cities

HABITATGE ADEQUAT I ASSEQUIBLE

Garantir a les persones l’accés a un habitatge digne, accessible, sostenible ambientalment i de qualitat. Fomentar alternatives en la provisió d’habitatge i incrementar els recursos per a la millora dels parcs d’habitatge públic.

 • Accessibilitat econòmica a l’habitatge
 • Qualitat de l’habitatge
 • Eficiència ecològica i reducció de l’impacte ambiental

MODEL URBÀ

Fomentar els models urbans compactes amb densitats adequades i usos mixtos per reduir la mobilitat diària. Implementar programes de millora de barris. Implementar planejaments estratègics més flexibles i racionalitzats.

 • Espais públics inclusius
 • Paisatge urbà i periurbà
 • Ciutat compacta
 • Millora de barris i reciclatge urbà

Explorar nous models de producció amb alt valor afegit associats al desenvolupament urbà. Promoure el coneixement i la innovació. Assegurar la sostenibilitat econòmica, i transitar des d’un model econòmic lineal a un de circular.

NOUS MODELS PRODUCTIUS

Fomentar models empresarials disruptius aprofitant el potencial econòmic de l’aglomeració, i modernitzar els sectors econòmics tradicionals, per tal que siguin més sostenibles. Vetllar per una autèntica economia col·laborativa i per la responsabilitat social i ambiental empresarial. Millorar la competitivitat i la quantitat de l‘ocupació.

 • Creixement econòmic i augment de la productivitat
 • Emprenedoria i sectors disruptius
 • Turisme sostenible
 • Economia col·laborativa i noves tecnologies

CONNEIXEMENT I INNOVACIÓ

Promoure clústers de coneixement, fomentar la implantació de noves tecnologies, facilitar la creativitat i innovació i buscar més valor afegit en la generació de productes i serveis.

 • Educació i universitat
 • Recerca, desenvolupament i innovació

ECONOMIA VERDA I CIRCULAR

Garantir la transició cap a un model econòmic i de consum que sigui circular i verd. Incorporar els principis d’ús eficient dels recursos en els diferents estadis de producció i consum.

 • Gestió de residus
 • Us eficient dels recursos
 • Economia verda i consum responsable

Assegurar ciutats ben articulades i connectades amb els seus territoris, dotades d’espais naturals preservats ambientalment per millorar la vida de les persones, i adaptar els territoris als efectes del canvi climàtic.

TERRITORIS ARTICULATS

Aconseguir la integració urbana amb les regions circumdants. Reconèixer i impulsar la protecció d’àrees territorialment estratègiques. Vetllar per la sobirania alimentària mitjançant, entre altres mesures, la protecció dels sòls periurbans amb més valor agrícola.

 • Vincles entre rural i urbà
 • Ciutats intermèdies i petites
 • Sobirania alimentària

ECOSISTEMES I BIODIVERSITAT

Preservar els ecosistemes, millorar els corredors biològics i les infraestructures verdes a tots els nivells, mitjançant la protecció dels rius i les zones costaneres urbanes i fomentar la biodiversitat de les ciutats. Vetllar per la naturalització dels espais públics a les ciutats, i suprimir l’expectativa urbanística en sectors aïllats i insostenibles.

 • Biodiversitat urbana
 • Connectivitat ecològica
 • Preservació del sòl de la urbanització

RESILIÈNCIA VERS EL CANVI CLIMÀTIC

Millorar la gestió del risc, incrementar la capacitat d’adaptació dels sectors socioeconòmics  i dels sistemes naturals i reduir l’exposició de la  població, els sistemes i les regions vulnerables. Prevenir el creixement urbà a les regions vulnerables a causa de l’impacte del canvi climàtic.

 • Millora de la prevenció del risc
 • Increment de la capacitat d’adaptació

Garantir una millor gestió de les polítiques urbanes acostant-les a les necessitats de la ciutadania. Revisar el finançament als governs locals i regionals per tal de proveir a les ciutadanes i ciutadans de millors serveis públics. Aconseguir governs més responsables i ètics.

GOVERNANÇA EFICIENT

Garantir els principis de descentralització i subsidiarietat en la gestió de les polítiques urbanes. Enfortir i estructurar les àrees d’administració d’acord amb la proximitat a la ciutadania i amb les necessitats públiques.

 • Despesa eficient
 • Marc de competències
 • Governs en xarxa
 • Transició digital i simplificació administrativa
 • Associacions públic – privades (PPP)

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Fomentar la presa de decisions de la ciutadania establint eines i processos per a la coparticipació. Promoure la transparència dels governs i les administracions. Establir mecanismes per controlar la corrupció. Proporcionar i facilitar l’accés públic a l’Administració. Millorar els canals de control de la despesa pública.

 • Coproducció i participació pública.
 • Igualtat de gènere en el lideratge públic
 •  Transparència i accés a la informació
 • Auditories públiques i control de la corrupció

FINANÇAMENT ADEQUAT

Establir mecanismes de finançament a nivell regional i local per articular les polítiques urbanes. Desenvolupar models verticals i horitzontals de distribució dels recursos financers segons les necessitats.

 • Eines per un millor finançament
 • Incentius per a la inversió i imatge corporativa de la ciutat (city branding)